Przejdź do treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Dom Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej–Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://dwd.piwniczna.iap.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-19.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W prawym górnym rogu strony znajdują się NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI, które ułatwiają korzystanie z naszej strony internetowej.

Wyłączenia:

Brak TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2022-01-03

Data aktualizacji deklaracji: 2022-02-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Tomasz Lisowski

E-mail osoby kontaktowej: piwnicznadwdz@poczta.onet.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 18 4464012

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: www.rpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 22 5517700

Dostępność architektoniczna

Osoba kontaktową w zakresie dostępności architektonicznej jest Pani Janina Talar, piwnicznadwdz@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 4464012, tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Do budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej - Zdroju znajdującego się przy ul. Zdrojowej 1  prowadzą  wejścia po schodach od ul. Zdrojowej  oraz wejście od strony podwórza. Przed budynkiem znajduje się wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku
nie ma windy oraz toalet dla osób niepełnosprawnych Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich udostępnione jest wejście od strony parkingu placówki po wcześniejszym poinformowaniu pracownika. Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd z barierką dla wózków, znajdujący się przy schodach. Na parterze zlokalizowany
jest sekretariat oraz pokój dyrektora placówki. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej: W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie  Braille’a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek, który służy do wezwania pracownika placówki.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

38688