Przejdź do treści
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Przejdź do stopki

Oferty programowe i specjalistyczne

Treść

Placówka posiada kilka ofert programowych: ogólną oraz specjalistyczne  (oferta – zimowa, oferta – letnia, oferta wypoczynku śródrocznego).

Opracowujemy także oferty programowe na życzenie klienta (stosownie do wieku uczestników, pory wypoczynku, charakteru zadań przewidzianych do realizacji).

Dom Wczasów Dziecięcych posiada CERTYFIKAT przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Placówka zatrudnia nauczycieli – wychowawców z przygotowaniem specjalistycznym w zakresie sportu, turystyki – rekreacji, plastyki.
Współpracujemy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, wychowania pozaszkolnego, samorządami terytorialnymi (ośrodkami pomocy społecznej, komisjami ds. profilaktyki), oragnizacjami pozarządowymi. Nauczyciele przyjeżdżający ze szkół macierzystych ze swoimi uczniami realizują zajęcia edukacyjne wg własnego planu oraz uczestniczą jako opiekunowie w zajęciach wymagających wzmożonej opieki wychowawczej (wycieczki, pobyt na pływalni).

Zapewniamy opiekę lekarską (w ramach lekarza pierwszego kontaktu).
 

Proponujemy ofertę specjalistyczną na:

  • 2-3 dniowe spotkania integracyjne dla uczniów klas I-szych  szkół ponadpodstawowych ze specjalistycznym programem integracyjno-wychowawczym,
  • turnusy profilaktyczno-wychowawcze z programem promocji zdrowego stylu życia i działań chroniących przed substancjami uzależniającymi, agresją, przemocą,
  • spotkania ekologiczne (z realizacją ścieżki edukacyjnej „Eko szkoła”)
  • turnus krajoznawczo-turystyczny (połączony ze zdobywaniem dyplomu „Turysty górskiego” ),
  • obozy języka angielskiego,
  • obozy narciarskie,
  • wypoczynek dla klas integracyjnych (dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych),
  • warsztaty artystyczne (w tym plenery malarskie),
  • turnusy dla dzieci ze środowisk zagrożonych, niewydolnych – wychowawczo, o najniższym statusie materialnym.
38688